PrivacyPerfect Forever Free Standaard Algemene Voorwaarden

1. Voorwerp van de Algemene Voorwaarden PrivacyPerfect.

1.1 Domein.

PrivacyPerfect biedt de gebruiker tijdens de gratis abonnementsperiode online toegang tot zijn systeem (het "systeem"), zodat de gebruiker de verwerkingsactiviteiten en -stromen van persoonlijke gegevens van de gebruiker kan registreren, opslaan en documenteren voor governance en naleving van EU- en wereldwijde privacywetgeving. Het systeem en andere functies van de service worden verder beschreven op www.privacyperfect.com/auxdoc en kunnen naar eigen goeddunken van PrivacyPerfect worden bijgewerkt of geüpgraded.

Totdat ze worden vervangen door nieuwe PrivacyPerfect Standaardvoorwaarden (“ST”) die door de gebruiker zijn geaccepteerd, zijn deze ST van toepassing op de gratis service die PrivacyPerfect aan de gebruiker biedt.

1.2 GEBRUIKEN.

De gebruiker kan inloggen op het systeem via de verstrekte aangepaste URL om informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door de gebruiker te uploaden, te wijzigen, bij te werken of te verifiëren. De gebruiker mag alleen gebruikersgerelateerde gegevens, contactgegevens van DPO en andere vertegenwoordigers of informatie die nodig is voor het bijhouden van gegevens uploaden. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker om te voldoen aan voldoende wettelijke basis volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot het verkrijgen van toestemming van betrokkenen indien vereist. Gebruiker zal ervoor zorgen dat zijn inloggegevens niet worden gedeeld met een andere persoon en zal het bijbehorende wachtwoord onmiddellijk wijzigen en PrivacyPerfect informeren als hij enige reden heeft om aan te nemen dat inloggegevens zijn gecompromitteerd. PrivacyPerfect kan in ieder geval inlogprocedures, wachtwoorden en/of gebruikersnamen beperken en wijzigen indien dit in het belang is van de werking van de dienst of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van PrivacyPerfect.

Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het invoeren of uploaden van juiste en relevante informatie, het vertrouwelijk houden van inloggegevens en het correct gebruiken van de dienst en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker is verder verantwoordelijk voor het onderhouden van de juiste verbinding om toegang te krijgen tot het systeem en het kiezen van de juiste lokaal-specifieke systeemconfiguraties die mogelijk beschikbaar zijn voor sommige rechtsgebieden.

PrivacyPerfect en haar licentiegevers behouden hun intellectuele eigendomsrechten en belangen op het systeem dat wordt gebruikt om de service te verlenen. De gebruiker, noch enige gelieerde partij mag de afgeleide werken downloaden, demonteren, decompileren, reverse-engineeren, kopiëren, wijzigen, aan het publiek communiceren, in sublicentie geven, maken of proberen afgeleide werken te maken op basis van alle of een deel van PrivacyPerfect, of (anderszins) de dienst, het systeem of enig ander materiaal van PrivacyPerfect; evenmin mogen ze op enigerlei wijze technische maatregelen ter bescherming ervan uitschakelen of omzeilen.

Alle informatie die in het kader van deze diensten wordt uitgewisseld, wordt geheim gehouden, gedeeld op een 'need-to-know'-basis en uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de diensten; behalve voor zover (i) het algemeen bekend is of wordt buiten de schuld van de ontvangende partij, (ii) eerder in zijn bezit was (en dit bewijst), of (iii) verplicht moet worden bekendgemaakt aan bevoegde rechtbanken of autoriteiten (onder voorbehoud van onmiddellijke kennisgeving aan de andere partij, zodat deze deze openbaarmaking wettelijk kan proberen te voorkomen als zij dit wenst). Dit is bindend voor PrivacyPerfect met betrekking tot alle informatie die door de gebruiker naar het systeem is geüpload en de gebruiker met betrekking tot alle informatie met betrekking tot het systeem of de service. Tijdens de gratis abonnementsperiode en gedurende twee jaar daarna mag de gebruiker niet direct of indirect een service of softwareproduct ontwikkelen of commercialiseren dat vergelijkbaar is met de service of het systeem.


De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor alle inhoud die hij in het systeem uploadt of verwerkt met behulp van de dienst. Gebruiker garandeert dat hij geen inhoud zal uploaden, overdragen, openen of verwerken die onwettig is onder de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot obsceniteit, lasterlijke inhoud of inhoud die inbreuk maakt of waarschijnlijk inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij . De gebruiker garandeert ook dat hij geen virussen, wormen of andere schadelijke inhoud naar het systeem zal uploaden of dergelijke inhoud zal verwerken met behulp van de service.


PrivacyPerfect geeft hierbij geen juridisch advies, noch is het verantwoordelijk voor het correct uploaden van gebruikersinformatie, noch is het verplicht om enige specifieke functionaliteit van de service te behouden. Er is geen andere expliciete of impliciete garantie van toepassing, de service wordt geleverd op basis van "zoals het is".

PrivacyPerfect heeft toegang tot en verwerkt identificatie- en log-in persoonlijke gebruikersgegevens van de gebruiker, evenals informatie die nodig is voor archiveringsdoeleinden binnen de service. PrivacyPerfect zal (i) dergelijke gegevens niet buiten de Europese Unie overdragen, tenzij dit wordt vereist door Europese of lokale wetten waaraan PrivacyPerfect is onderworpen. (ii) ervoor zorgen dat alle werknemers of onderaannemers de gegevens vertrouwelijk houden, (iii) alle wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen toepassen. PrivacyPerfect zal verder (iv) bij beëindiging/verstrijken van het gebruik van de diensten, gegevens bewaren voor een periode van 9 maanden of zo lang als wettelijk vereist is, of naar keuze van de gebruiker, alle gegevens wissen of teruggeven, niet bewaren elke kopie daarvan, behalve zoals anders bepaald onder de Europese of lokale wetgeving. PrivacyPerfect kan voor deze verwerking zijn gelieerde ondernemingen of andere externe onderaannemers gebruiken, zoals geïdentificeerd op www.privacyperfect.com/auxdoc.

De gebruiker mag de diensten gebruiken zolang deze beschikbaar zijn. PrivacyPerfect kan de services naar eigen goeddunken beëindigen. In geval van beëindiging zal PrivacyPerfect de gebruiker vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van vier weken. PrivacyPerfect kan de dienstverlening ook beëindigen indien de gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

Voor de gratis versie zijn geen kosten van toepassing. De gebruiker kan zijn abonnement echter altijd upgraden naar een betaalde versie. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen met PrivacyPerfect.

PrivacyPerfect is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de gebruiker voor enige actie die al dan niet is ondernomen met betrekking tot de diensten, tenzij deze rechtstreeks is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de gebruiker. Voor zover wettelijk mogelijk, is PP niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige of punitieve schade, noch voor verlies van winst of inkomsten, gegevens, bedrijfsonderbreking of het opnieuw aanschaffen van vervangende diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht en de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Rotterdam.